अनुसूची -१९ सहअभियुक्तको जिरहको ढाँचा  

अनुसूची -१९ सहअभियुक्तको जिरहको ढाँचा  

अनुसूची -१९

(नियम ५६ को उपनियम (८) सँग सम्बन्धित)

सहअभियुक्तको जिरहको ढाँचा

……………………. अदालत

सहअभियुक्तको जिरह

मुद्दा………………….

साल…………………..नम्बर…………………………………

……………………………………………..विरुद्ध ……………………………………… …………………………..अदालतका माननीय न्यायाधीश ……………………….. का इजलासमा अभियुक्त…………………………………………………….. ले सहअभियुक्त ……………………. लाई गरेको जिरह।

 

प्रश्न र तिनको जवाफहरु

 

प्रश्नः–                                            जवाफ – ………….

 

प्रश्नः–                                            जवाफ – ………….

 

पोल गर्ने सहअभियुक्तको सहीछाप                  जिरह गर्ने अभियुक्तको सहिछाप

………………………………                     …………………………….

 

इति संवत्………..साल ……….महिना…….गते रोज……..शुभम् ।

 

द्रष्टव्यः मुद्दामा गरेको बयानमा उल्लेख गरेको बेहोराका सम्बन्धमा जिरह गर्न चाहने अभियुक्तले जिरह गर्दा सोधेको प्रश्न र सहअभियुक्तले दिएको जवाफ क्रम मिलाई लेख्‍नु पर्नेछ।