अनुसूची -२० व्यक्तिगत परिचय गोप्य राख्ने फारामको ढाँचा

अनुसूची -२० व्यक्तिगत परिचय गोप्य राख्ने फारामको ढाँचा

 

अनुसूची -२०

(नियम ६४ को उपनियम (४) सँग सम्बन्धित)

 

व्यक्तिगत परिचय गोप्य राख्ने फारामको ढाँचा

…………… जिल्ला अदालत

व्यक्तिगत परिचय गोप्य राख्ने फाराम

 

मुद्दा:                                               मुद्दा नं.:

वादी:                                              प्रतिवादी:

सि नंपरिचय गोप्य राखिएको व्यक्तिको कैफियत
वास्तविक नाम थर र उमेरठेगानासाङ्केतिक नाम
     
     

 

 

प्रमाणित गर्ने अधिकारीको,-

दस्तखत:

नाम थर:

दर्जा:

मिति: