अनुसूची -२१ गोप्य राखिएको व्यक्तिगत परिचयको अभिलेखको ढाँचा

अनुसूची -२१ गोप्य राखिएको व्यक्तिगत परिचयको अभिलेखको ढाँचा

अनुसूची -२१

(नियम ६४ को उपनियम (५) सँग सम्बन्धित)

 

गोप्य राखिएको व्यक्तिगत परिचयको अभिलेखको ढाँचा

………………….. अदालत

गोप्य राखिएको व्यक्तिगत परिचयको अभिलेख

 

सि.नं.मिति मुद्दा नं.मुद्दावास्तविक नाम थरठेगानाप्रदान गरिएको साङ्केतिक नामकैफियत