अनुसूची -२२ कसूर ठहर भएको निर्णयको छोटकरी विवरणको ढाँचा

अनुसूची -२२ कसूर ठहर भएको निर्णयको छोटकरी विवरणको ढाँचा

अनुसूची -२२

(नियम ६७ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)

 

कसूर ठहर भएको निर्णयको छोटकरी विवरणको ढाँचा

………………….  अदालत

इजलास

माननीय न्यायाधीश……..

कसूर ठहर भएको निर्णयको छोटकरी विवरण

 

 

वादीः …………..                                  प्रतिवादीः………..

 

मुद्दाः………….

 

मुद्दा नम्बरः ……….

यसमा……………………………………………………………………………………………………………………………….हुने ठहर्छ । फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ९ अनुसार सजाय निर्धारण सम्बन्धमा प्रस्तुत मुद्दामा छुट्टै सुनुवाई गर्नु पर्ने देखिँदा सो प्रयोजनको लागि मिति ………को पेशी तारिख तोक्नु । सजायपूर्वको प्रतिवेदन ……… दिनभित्र पेश गर्न आदेशको प्रतिलिपिसहित………….लाई जानकारी दिनु ।

……………………

न्यायाधीश

 

इति संवत्………..साल ……….महिना…….गते रोज……..शुभम् ।