अनुसूची -२३  प्रत्यर्थीलाई दिने सूचनाको ढाँचा

अनुसूची -२३  प्रत्यर्थीलाई दिने सूचनाको ढाँचा

अनुसूची -२३

(नियम ७५ को उपनियम (१) सँग सम्बन्धित)

प्रत्यर्थीलाई दिने सूचनाको ढाँचा

……………… अदालतबाट जारी भएको १५ (पन्ध्र) दिने सूचना

मुद्दा : …………………………

मुद्दा नं. …………………………….

 

……………………………………………………………………………………        पुनरावेदक                                                                                           वादी/प्रतिवादी

विरूद्ध

……………………………………………………………………………………………   प्रत्यर्थी

वादी/प्रतिवादी

…………………………. जिल्ला…………………………………गाउँपालिका/नगरपालिका वडा नं………. बस्ने…………………. को छोरा/छोरी/श्रीमती ………………………… वर्ष………को……………………………….. का नाउँमा जारी भएको सूचना।

 

प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतबाट मिति …………………. मा ……………………………… भन्ने आदेश भएकोले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन,२०७४ को दफा १४० को उपदफा (३) बमोजिम सो आदेशको प्रतिलिपि साथै राखी जानकारीको निमित्त यो सूचना पठाइएको छ। यो सूचना तामेल भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५(पन्ध्र) दिन भित्रमा मुद्दामा आफ्नो सबुत प्रमाण लिई तपाईँ आफै उपस्थित हुन आउनुहोला वा ऐनबमोजिमको वारेस पठाउनु होला। यो सूचना तामेल भएको १५ (पन्ध्र) दिनपछि मुद्दा पेसीमा चढ्न सक्नेछ।

आज संवत्………….साल…………..महिना………गते……..रोज………का दिन अदालतको छाप र मेरो दस्तखतबाट यो सूचना जारी भयो।

……………………..                                  ……………………

(अदालतको छाप)                                       आदेश बमोजिम

दस्तखत