अनुसूची -२४  तारिखमा नबसेको पुनरावेदक वा प्रत्यर्थीलाई झिकाउने सूचनाको ढाँचा

अनुसूची -२४  तारिखमा नबसेको पुनरावेदक वा प्रत्यर्थीलाई झिकाउने सूचनाको ढाँचा

 

………..अदालतबाट जारी भएको १५ (पन्ध्र) दिने सूचना

मुद्दा : ……………….

मुद्दा नं. : ………………

………………………………………………………………………………………..        पुनरावेदक                                                                                           वादी/प्रतिवादी

विरूद्ध

……………………………………………………………………………………………   प्रत्यर्थी

वादी/प्रतिवादी

…………जिल्ला……………………………….. गाउँपालिका/नगरपालिका वडा नं………. बस्ने…………………………………………को छोरा/छोरी/श्रीमती…………………… वर्ष………को……………………………………….. का नाउँमा जारी भएको सूचना।

 

यस अदालतबाट मिति ………………….. मा …………………………………. को प्रयोजनको लागि तपाईँलाई झिकाउने आदेश भएकोले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन,२०७४ को दफा १४२ को उपदफा (३) बमोजिम सो आदेशको प्रतिलिपि साथै राखी यो सूचना पठाइएको छ । सूचना तामेल भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५(पन्ध्र) दिन भित्रमा तपाईँ आफै उपस्थित हुन आउनु होला / ऐन बमोजिमको वारेस पठाउनु होला। यो सूचना तामेल भएको १५ (पन्ध्र) दिनपछि मुद्दा पेसीमा चढ्न सक्नेछ।

 

आज संवत्………….साल…………..महिना………गते……..रोज………का दिन अदालतको छाप र मेरो दस्तखतबाट यो सूचना जारी भयो।

 

……………………..                                      …………………

(अदालतको छाप)                                    आदेश बमोजिम दस्तखत