बालबालिका (विकास तथा पुनस्र्थार्पना) कोष नियमावली, २०५३

बालबालिका (विकास तथा पुनस्र्थार्पना) कोष नियमावली, २०५३

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०५३।४।१४
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।