७. कोषको संचालक समिति

७. कोषको संचालक समिति

७. कोषको संचालक समिति

(१) विकास तथा पुनस्र्थापना कार्यक्रम संचालन गरी बालबालिकाहरूको विकास तथा पुनस्र्थापना गर्न अन्य आवश्यक कार्यक्रमहरू सुव्यवस्थित रूपले संचालन गर्न, गराउन र कोष संचालन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाहीहरूको रेखदेख तथा प्रबन्ध गर्नको लागि एक संचालक समितिको गठन गरिनेछ ।
(२) संचालक समितिमा देहायका सदस्यहरू रहनेछन्ः–
(क) सचिव, श्रम मन्त्रालय – अध्यक्ष
(ख) सहसचिव, श्रम मन्त्रालय – सदस्य
(ग) सहसचिव, उद्योग मन्त्रालय – सदस्य
(घ) सहसचिव, बाणिज्य मन्त्रालय – सदस्य
(ङ) महानिर्देशक, श्रम विभाग – सदस्य
(च) प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ – सदस्य
(छ) अध्यक्ष, केन्द्रीय गलैंचा उद्योग संघ – सदस्य

(ज) सदस्यसचिव, गलैंचा तथा ऊन विकास समिति – सदस्य
(झ) प्रतिनिधि, च्याम्बर अफ कमर्स – सदस्य
(ञ) अध्यक्ष, गार्मेन्ट एशोसिएशन – सदस्य
(ट) उपसचिव, बालश्रम शाखा, श्रम मन्त्रालय – सदस्य–सचिव
(३) समितिले आवश्यक देखेमा कुनै स्वदेशी वा विदेशी विशेषज्ञ उद्योगपति, व्यापारी वा लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा भागलिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।