परिशिष्ट–१३ वर्ण विन्यासमा त्रुटि

परिशिष्ट–१३ वर्ण विन्यासमा त्रुटि

(भाग २ को २.१.३३ सँग सम्बन्धित)
वर्ण विन्यासमा त्रुटि

अशुद्ध तत्सम शब्दहरू                                                                    शुद्ध तत्सम शब्दहरू

रुप                                                                                रूप (अनुरूप, प्रतिरूप, स्वरूप, निरूपण)
सम्बध्र्दन                                                                                                  सम्वर्धन
बन्यजन्तु                                                                                                 वन्यजन्तु
प्रवध्र्दन                                                                                                   प्रवर्धन
प्रतिवन्ध                                                                                                  प्रतिबन्ध
त्रुटी                                                                                                        त्रुटि
विद्यावारिधी                                                                                            विद्यावारिधि
श्रोत                                                                                                       स्रोत
गुरू                                                                                                      गुरु
प्रतिक                                                                                                   प्रतीक
बर्ष                                                                                                       वर्ष
बृद्घि                                                                                                  वृद्धि
संसद                                                                                                   संसद्
परिषद                                                                                                परिषद्
यथाशिघ्र                                                                                             यथाशीघ्र
राजश्व                                                                                                  राजस्व
प्रतिवध्द                                                                                               प्रतिबध्द
यथावत                                                                                                यथावत्
बिघ्न                                                                                                     विघ्न
उपलव्ध                                                                                               उपलब्ध
शव्द                                                                                                   शब्द
जनजाती                                                                                             जनजाति
दूर्गम                                                                                                  दुर्गम
सुदुर                                                                                                  सुदूर
स्वीकृती                                                                                             स्वीकृति
ईच्छा                                                                                                 इच्छा

अशुध्द तद्भव शब्द शुध्द तद्भव शब्द

जीउ                                                                                                   जिउ
चलुञ्जेल                                                                                              चलुन्जेल
संग                                                                                                    सँग
ढांचा                                                                                                  ढाँचा
सधै                                                                                                    सधैँ
वढी                                                                                                    बढी
वासिन्दा                                                                                             बासिन्दा
खेलकूद                                                                                             खेलकुद
व्यहोरा                                                                                               बेहोरा
व्यहोर्नु                                                                                               बेहोर्नु
वरावर                                                                                               बराबर
कृया                                                                                                 किरिया
व्याज                                                                                                ब्याज

                                               पदयोग सम्बन्धी त्रुटि

अशुध्द                                                                                              शुध्द
भएता पनि                                                                                         भए तापनि
विकास तर्फ                                                                                       विकासतर्फ
महिना भित्र                                                                                        महिनाभित्र
मिति समेत                                                                                        मितिसमेत
आवश्यकतानुसार                                                                             आवश्यकताअनुसार
सरकार मार्फत                                                                                  सरकारमार्फत
शुल्क सहित                                                                                       शुल्कसहित
अशुद्घ                                                                                              आगन्तुक शब्द
अशुध्द                                                                                               शुध्द
वीच                                                                                                   बीच
वेइज्जती                                                                                            बेइज्जती
वदर                                                                                                  बदर
वारे                                                                                                   बारे
वापत                                                                                                बापतद्दण्घ
वेञ्च                                                                                                   बेन्च
रजिष्टर्ड                                                                                            रजिस्टर्ड
जरूरत                                                                                            जरूरत
वारण्ट                                                                                              वारन्ट
प्राइभेट                                                                                             प्राइवेट