१०. कोषको संचालन तथा व्यवस्था

१०. कोषको संचालन तथा व्यवस्था

१०. कोषको संचालन तथा व्यवस्था
(१) यस नियमावली बमोजिम कोषमा जम्मा गरिने रकम समितिले तोकिदिएको कुनै वाणिज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम खोलिएको खाताको संचालन समितिले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।