Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

११. लेखा र लेखा परीक्षण

११. लेखा र लेखा परीक्षण

(१) कोषको आय व्ययको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम राखिनेछ ।
(२) कोषको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको विभागबाट हुनेछ ।
(३) नेपाल सरकारले चाहेमा जुनसुकै बखत कोषको आय व्ययको लेखा, तत्सम्बन्धी कागजातहरू र अरू नगदी जिन्सी समेत जुनसुकै बखत जाँच्न वा जाँच्न लगाउन सक्नेछ ।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.