१४. परामर्श लिन सक्ने

१४. परामर्श लिन सक्ने

१४. परामर्श लिन सक्ने

समितिले यस नियमावली बमोजिम समितिले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका उपयुक्त सम्झेको व्यक्ति तथा निकायसँग परामर्श लिन सक्नेछ ।