१७. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क

१७. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क

१७. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क
कोषले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा श्रम मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।