नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति               २०३१।६।२१

संशोधनहरू
१. धनादेश (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०४५ २०४५।१०।१७
२. धनादेश (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०५३ २०५३।३।२४
हुलाक ऐन, २०१९ को दफा ३७ ले दिएको अधिकार र यस सम्बन्धमा प्राप्त सबै अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएकोछ ।