१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

(१) यी नियमहरूको नाम “धनादेश नियमावली, २०३१” रहेकोछ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।