विभूषण ऐन, २०६४

विभूषण ऐन, २०६४

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति                                                                                                          -२०६४।४।३२
संशोधन गर्ने ऐन  
१. विभूषण (पहिलो) संशोधन ऐन, २०६५                                                                                       – २०६५।५।८

२. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५                  -२०७५।११।१९

व्यवस्थापिका–संसदले बनाएको २०६४ सालको ऐन न. ९
विभूषणका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना : राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याउने महानुभावलाई मुलुकका तर्फबाट कदर तथा सम्मानस्वरुप मानपदवी, अलङ्कार तथा पदकजस्ता विभूषण प्रदान गर्ने व्यवस्थामा समयानुकूल व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

व्यवस्थापिका–संसद्ले यो ऐन बनाएको छ ।