५. हुलाक कार्यालयहरूको नाम तोक्ने

५. हुलाक कार्यालयहरूको नाम तोक्ने

धनादेश सेवाको कारोवार गर्ने हुलाक कार्यालयहरूको नाम हुलाक सेवा विभागले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोक्नेछ ।