परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “विभूषण ऐन, २०६४” रहेको छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्काे अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,—
(क) “विभूषण” भन्नाले यस ऐन बमोजिम प्रदान गरिने मानपदवी, अलङ्कार र पदक सम्झनु पर्छ ।
(ख) “समिति” भन्नाले दफा ४ बमोजिमको विभूषण समिति सम्झनु पर्छ ।
(ग) “मानपदवी” भन्नाले दफा ८ बमोजिमका मानपदवी सम्झनु पर्छ ।
(घ) “अलङ्कार” भन्नाले दफा १२ बमोजिमका अलङ्कार सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “पदक” भन्नाले दफा १६ बमोजिमका पदक सम्झनु पर्छ ।
(च) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।