परिच्छेद–३ मानपदवी

परिच्छेद–३ मानपदवी

८. मानपदवीको प्रकार र मर्यादाक्रम : (१) यस ऐन बमोजिम प्रदान गरिने मानपदवीको प्रकार देहाय बमोजिम हुनेछन्ः–
(क) नेपाल रत्न ।
(ख) राष्ट्र गौरव ।
(ग) राष्ट्रदीप ।
(घ) जनसेवा श्री ।
(२) उपदफा (१) मा उल्लेख भएको क्रम अनुसार मानपदवीको मर्यादाक्रम कायम हुनेछ ।
९. मानपदवी लगाउने तरिका :मानपदवी लगाउने तरिका तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१०. विदेशी मुलुकको मानपदवी लगाउनेः (१) कुनै विदेशी मुलुक वा विदेशी राजदूतावासकोऔपचारिक समारोहमा विदेशी मुलुकका कुनै मन्त्री वा सोभन्दा माथिल्लो ओहदाका पदाधिकारी विशेष अतिथिको रुपमा उपस्थित रहेको समारोहमा मानपदवी लगाउँदा आफ्नो मुलुक र सो विदेशी मुलुककोमानपदवी मात्र लगाउन सकिनेछ ।
(२) आफ्नो मुलुक र विदेशी मुलुकको मानपदवी पाउने व्यक्तिले आफ्नो मुलुकको मानपदवी  नलगाई विदेशी मुलुकको मात्र मानपदवी लगाउन पाउनेछैन ।
११. मानपदवीको अधिपत्र : मानपदवी पाउने व्यक्तिलाई समितिले तोकेबमोजिमको अधिपत्र प्रदान गरिनेछ ।