परिच्छेद–४ अलङ्कार

परिच्छेद–४ अलङ्कार

१२. अलङ्कार : (१) यस ऐन बमोजिम जुनसुकै व्यक्तिलाई प्रदान गरिने अलङ्कारहरु देहाय बमोजिम हुनेछन्ः–
(क) राष्ट्र यशोबद्र्धक ।
(ख) नेपाल सेवा प्रवीण ।
(ग) समाज सेवा रत्न ।
(२) यस ऐन बमोजिम नेपाली सेनालाई मात्र प्रदान गरिने अलङ्कारहरु देहाय बमोजिम हुनेछन्ः–
(क) परम पौरख भाष्कर ।
(ख) अति पौरख भाष्कर ।
(ग) महा पौरख भाष्कर ।
(३) यस ऐन बमोजिम प्रहरीलाई मात्र प्रदान गरिनेअलङ्कारहरु देहाय बमोजिम हुनेछन्ः–
(क) नेपाल प्रताप सुभूषण ।
(ख) नेपाल प्रताप आभूषण ।
(ग) नेपाल प्रताप भूषण ।
१३. मर्यादाक्रम : (१) अलङ्कारहरुको मर्यादाक्रम देहाय बमोजिम हुनेछ :
(क) राष्ट्र यशोबद्र्धक ।
(ख) परम पौरख भाष्कर ।
(ग) नेपाल प्रताप सुभूषण ।
(घ) नेपाल सेवा प्रवीण ।
(ङ) अति पौरख भाष्कर ।
(च) नेपाल प्रताप आभूषण ।
(छ) समाज सेवा रत्न ।
(ज) महा पौरख भाष्कर ।
(झ) नेपाल प्रताप भूषण ।
(२) मानपदवी र अलङ्कारको मर्यादाक्रम कायम गर्दा मानपदवीको मर्यादाक्रम अलङ्कारभन्दा माथिल्लो हुनेछ ।

१४. अलङ्कार लगाउने क्रम : (१) एकभन्दा बढी अलङ्कार पाउने व्यक्तिले आपूले पाएका अलङ्कार लगाउँदा मर्यादाक्रम अनुसार दाहिनेतर्पmबाट लगाउनु पर्नेछ ।

(२) आफ्नो देशको अलङ्कार वा त्यसको स्वल्पाकार वा पट्टिका र विदेशी राज्यबाट प्राप्त विभूषण वा तिनको स्वल्पाकार वा पट्टिका एकसाथ लगाउँदा आफ्नो देशको अलङ्कार वा त्यसको स्वल्पाकार वा पट्टिका विदेशी राज्यको विभूषण वा त्यसको स्वल्पाकार वा पट्टिकाभन्दा दाहिने लगाउनु पर्नेछ ।

(३) विदेशी राज्यबाट पाएका एकभन्दा बढी अलङ्कार लगाउँदा पाएको मितिको क्रमानुसार लगाउनु पर्नेछ ।

१५. अलङ्कार दोहोरिएमा खुकुरी थप्नेः कुनै अलङ्कार पाउने व्यक्तिले पुनः सोही अलङ्कार अर्काेपटक पाएमा निजले पहिलेपाएको अलङ्कारको पट्टिकामा प्रत्येकपटकको निमित्त सोही अलङ्कार बनेको धातुका एक एकवटा खुकुरी थपिंदै जानेछ ।