९. सपुर्दगी सम्बन्धी अनुरोध मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने

९. सपुर्दगी सम्बन्धी अनुरोध मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने

दफा ७ बमोजिम सपुर्दगीको अनुरोध प्राप्त भएमा नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले सो अनुरोध साथ प्राप्त विवरण, कागजात तथा प्रमाण सहित सपुर्दगी सम्बन्धमा आवश्यक कारबाहीको लागि मन्त्रालय समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।