२४. सपुर्दगी भई आएको अभियुक्त वा कसूरदार उपर कारबाही

२४. सपुर्दगी भई आएको अभियुक्त वा कसूरदार उपर कारबाही

(१) नेपाल सरकारको अनुरोधमा कुनै विदेशी राज्यबाट सपुर्दगी भई आएको फरार अभियुक्त वा कसूरदारलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही चलाउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कारबाही चलाइएको व्यहोराको जानकारी नेपाल सरकारले त्यस्तो विदेशी राज्यलाई दिनु पर्नेछ ।