२५. पुनः सपुर्दगी गर्न नहुने

२५. पुनः सपुर्दगी गर्न नहुने

सपुर्दगी भएको कुनै फरार अभियुक्त वा कसूरदारलाई अन्य कुनै तेस्रो राज्यमा सपुर्दगी गर्न हुँदैन ।