२७. संक्षिप्त कार्यविधि अपनाउनु पर्ने

२७. संक्षिप्त कार्यविधि अपनाउनु पर्ने

यस ऐन बमोजिम फरार अभियुक्त वा कसूरदारको सपुर्दगी सम्बन्धी कारबाही गर्दा सम्बन्धित अदालतले संक्षिप्त कार्यविधि सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ ।