२९. बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार

२९. बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार

यस ऐनको कार्यान्वयनमा कुनै बाधा अड्काउ उत्पन्न भएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।