३०. खारेजी र बचाउ

३०. खारेजी र बचाउ

(१) सपुर्दगी ऐन, २०४५ खारेज गरिएकोछ ।
(२) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि सपुर्दगीको कारवाही शुरु भईसकेको अवस्थामा सपुर्दगी ऐन, २०४५ बमोजिमको कार्यविधि अपनाउनु पर्नेछ ।