निजामती कर्मचारी कल्याणकारी कोष नियमावली, २०७२

निजामती कर्मचारी कल्याणकारी कोष नियमावली, २०७२

निजामती कर्मचारी कल्याणकारी कोष नियमावली, २०७२

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन मिति                                  २०७२।०४।२५

 

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।