फोटोकपी भिडियो तथा डकुमेन्ट्री सम्बन्धी सूची दर्ताको चेक लिष्ट