८. लेखा र लेखा परीक्षण

८. लेखा र लेखा परीक्षण

(१) कोषको आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखा प्रणाली बमोजिम राखिनेछ ।

(२) कोषको लेखा परीक्षण महालेखा परीषक वा निजले तोकेको लेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।