नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०६४।९।९

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०६४।९।९

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति २०६४।९।९
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित) गर्ने ऐन, २०१३ को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ।