परिच्छेद–२ कोषको स्थापना तथा प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–२ कोषको स्थापना तथा प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्था

३. कोषको स्थापना : (१) आन्तरिक द्वन्द्वबाट रुग्ण भएका तथा व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन हुन सक्ने सम्भाव्य क्षमता भएका उद्योगको पहिचान गर्ने र ती उद्योगको पुनरुत्थान गर्ने कार्य समेतको लागि औद्योगिक पुनरुत्थान कोष नाम गरेको एक कोष खडा गरिनेछ ।
(२) कोषमा देहायका रकमहरू जम्मा गरिनेछ :–

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रकम,
(ख) नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट प्राप्त हुने रकम,
(ग) बैङ्क तथा वित्तीय संस्था एवं पुनरुत्थान हुन चाहने उद्यमी व्यवसायीको सहभागिताबाट प्राप्त हुने रकम, र
(घ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम ।

(३) यो नियमावली प्रारम्भ भएपछि शुरुमा कोषको सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कूल रकममध्ये पचास प्रतिशत रकम नेपाल सरकारबाट र बाँकी पचास प्रतिशतमध्ये नेपाल राष्ट्र बैङ्क र वाणिज्य बैङ्कहरूबाट प्राप्त हुनेछ ।

(४) कोषलाई आवर्ती कोष (रिभल्भिङ्ग फण्ड) को रूपमा सञ्चालन गरिनेछ ।

४. कोषको प्रयोग : कोषमा जम्मा भएको रकम देहायको कार्यको लागि खर्च गरिनेछः–

(क) रुग्ण उद्योगको पहिचान गर्न आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गर्न,
(ख) खण्ड (क) बमोजिमको अध्ययन अनुसन्धानबाट पहिचान भएको रुग्ण उद्योगको पुनरुत्थान गर्न,
(ग) रुग्ण उद्योग पुनरुत्थानका सम्बन्धमा समितिले तोकेका अन्य कामहरू गर्न ।

५. कोषको रकम प्रयोग हुन नसक्ने : नियम ४ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि रुग्ण उद्योग पुनरुत्थानसंग सम्बन्धित विषयमा बाहेक कसैलाई चन्दा, पुरस्कार, उपहार, अनुदान लगायत कुनै पनि आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि कोषको रकम खर्च गर्न सकिने छैन।