परिच्छेद–३ समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

परिच्छेद–३ समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

६. समितिको गठन : कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नको लागि देहाय बमोजिमको एक औद्योगिक पुनरुत्थान कोष सञ्चालन समिति रहनेछः–
(क) नेपाल सरकारद्वारा नियुक्त विज्ञ – अध्यक्ष
(ख) प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ – सदस्य
(ग) प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग परिसंघ – सदस्य
(घ) प्रतिनिधि, नेपाल बैङ्कर्स संघ – सदस्य
(ङ) प्रतिनिधि, साना तथा घरेलु उद्योग संघ – सदस्य
(च) प्रतिनिधि, नेपाल राष्ट्र बैङ्क – सदस्य
(छ) प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य
(ज) प्रतिनिधि, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय – सदस्य
(झ) मुख्य प्रशासकीय अधिकृत – सदस्य–सचिव

७. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : यस नियमावलीमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :–
(क) नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट समय समयमा कोषमा राख्न आवश्यक पर्ने रकम निर्धारण गर्ने,
(ख) रुग्ण उद्योगको पहिचान गर्ने,
(ग) उद्योग रुग्ण हुनुको कारण पहिचान गर्ने,
(घ) रुग्ण उद्योगको पुनरुत्थान गर्ने सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने,
(ङ) रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान गर्दा गरिनु पर्ने कार्यहरू (वित्तीय तथा गैर वित्तीय सहयोग) को मापदण्ड निर्धारण गर्ने,
(च) रुग्ण उद्योग पुनरुत्थानको सिलसिलामा आवश्यकतानुसार बैङ्क तथा वित्तीय सस्थासंग समन्वय गर्ने,
(छ) रुग्ण उद्योगको पुनरुत्थान गर्न कार्यान्वयनमा ल्याउने, ल्याउन लगाउने,
(ज) पुनरुत्थानको दायरामा परेका रुग्ण उद्योगको सञ्चालन अवस्थाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने गराउने,
(झ) पुनरुत्थान कार्यको प्रगति समीक्षा गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने,
(ञ) पुनरुत्थान हुन नसक्ने रुग्ण उद्योगको खारेजी गर्ने सम्बन्धमा उद्योग, ऋणदाता बैङ्क जस्ता निकायसंग समन्वय गरी आवश्यक कारबाही गर्ने, गराउने,
(ट) रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान सम्बन्धमा आवश्यक अन्य कार्य गर्ने ।

८. समितिको बैठक र निर्णय : (१) समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ ।
(२) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(३) समितिका कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा समितिको बैठकको गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
(४) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा सदस्यहरूले आफुहरूमध्येबाट छानेको व्यक्तिले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
(५) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।
(६) समितिले आवश्यक ठानेमा नेपाल सरकारको कुनै निकायको प्रतिनिधि वा कुनै स्वदेशी वा विदेशी विशेषज्ञलाई समितिको बैठकमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(७) समितिको निर्णय सदस्य–सचिवले प्रमाणित गर्नेछ ।
(८) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।