परिच्छेद–४ प्राविधिक समितिको गठन र काम, कर्तव्य र अधिकार

परिच्छेद–४ प्राविधिक समितिको गठन र काम, कर्तव्य र अधिकार

९. प्राविधिक समितिको गठन : (१) रुग्ण उद्योगको पहिचान र पुनरुत्थान कार्यमा समितिलाई सहयोग पु¥याउन देहाय बमोजिमको एक प्राविधिक समिति रहनेछ :–

(क) बैकिङ्क व्यवसायसँग सम्बन्धित विशेषज्ञमध्येबाट समितिले मनोनयन गरेको व्यक्ति – संयोजक
(ख) बैकर्स एसोसिएसनबाट नियुक्त विज्ञ – सदस्य
(ग) मुख्य प्रशासकीय अधिकृत – सदस्य–सचिव
(२) प्राविधिक समितिले आवश्यक देखेमा सम्बन्धित विषयकोे विशेषज्ञलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(३) प्राविधिक समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

१०. प्राविधिक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) प्राविधिक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :–
(क) रुग्णताको मापदण्ड तयार गर्ने,
(ख) रुग्ण उद्योगको यथार्थ स्थितिको विश्लेषण गरी रुग्णता पहिल्याउने,
(ग) रुग्ण उद्योगको पुनरुत्थानको लागि पुर्‍याउनु पर्ने वित्तीय तथा गैर वित्तीय सहयोगको किसिम तयार गर्ने,
(घ) रुग्ण उद्योगलाई रुग्णताका आधारमा पुर्‍याउनु पर्ने वित्तीय तथा गैर वित्तीय सहयोग पहिल्याउने,
(ङ) समितिले तोकेको अन्य आवश्यक कार्य गर्ने ।