परिच्छेद–५ कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–५ कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था

११. कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन : (१) कोषको रकम समितिबाट नेपाल राष्ट्र बैङ्क वा नेपाल भित्रका अन्य कुनै वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको खाता समितिको मुख्य प्रशासकीय अधिकृत र कोषको सचिवालयमा खटिएको लेखा अधिकृत वा लेखापालको संयुक्त हस्ताक्षरबाट सञ्चालन हुनेछ ।

१२. रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्नु पर्ने : (१) पुनरुत्थान हुन चाहने रुग्ण उद्योगले रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान कोषको सचिवालयमा समितिले तोकेको ढाँचामा प्रस्ताव पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त हुने प्रस्ताव उपर प्राविधिक समितिले आवश्यक अध्ययन, छानबीन, विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन गर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम अध्ययन, छानबिन, विश्लेषण तथा मूल्याङ्कनबाट देखिएका यथार्थ विवरण र आफ्नो सिफारिस सहितको प्रतिवेदन प्राविधिक समितिले समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

१३. कोषको प्रशासकीय खर्च : कोषमा रहेको मौज्दात रकमबाट समितिले तोके बमोजिमको रकम कोषको प्रयोजनको लागि प्रशासकीय लगायत अन्य कार्यमा खर्च गरिनेछ ।

१४. रकम निकासाः कोषबाट हुने खर्चको निकासा समितिले दिनेछ ।

१५. लेखा तथा लेखापरीक्षण : (१) कोषको आम्दानी खर्चको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखा प्रणाली बमोजिम राखिनेछ ।
(२) कोषको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।