परिच्छेद–६ विविध

परिच्छेद–६ विविध

१६. कोषको सचिवालय : (१) कोषको सचिवालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ ।

(२) कोषको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्न एक मुख्य प्रशासकीय अधिकृत रहनेछ । मुख्य प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति समितिले गर्नेछ । त्यसरी नियुक्ति नभएसम्मका लागि बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा अधिकृतस्तरमा काम गरिरहेको वा काम गरिसकेको कुनै व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले मुख्य प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा काम गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ ।
(३) कोषको सचिवालयमा आवश्यक संख्यामा कर्मचारीहरू रहने छन् ।
(४) मुख्य प्रशासकीय अधिकृत र कर्मचारीको सेवा, शर्त र पारिश्रमिक लगायतका अन्य सुविधा समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।

१७. प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने : समितिले आफुले गरेको कार्य सम्पादन सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिना भित्र नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।

१८. अभिलेख राख्नु पर्ने : (१) कोषले आफुले गरेको काम कारबाहीको अभिलेख दुरुस्त राख्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम राखिएको अभिलेख कोषको प्रयोजन समाप्त भएपछि कोषले अर्थ मन्त्रालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।

१९. नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने : नेपाल सरकारले यस नियमावली बमोजिम कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु समितिको कर्तव्य हुनेछ ।

२०. कोष रहने अवधि : (१) समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी खारेज नगरेसम्म कोष कायम रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कोष खारेज हुँदा कोषमा रहेको रकम नेपाल सरकारले कोष खारेज गर्दाका बखत तोकेको निकायमा दाखिला गरिनेछ ।

२१. दिग्दर्शन बनाउन सक्ने : समितिले रुग्ण उद्योगको पुनरुत्थान कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न तत्सम्बन्धी आवश्यक कार्यविधिको व्यवस्था गर्न दिग्दर्शन बनाउन सक्नेछ ।