राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३

प्रमाणीकरण तथा प्रकाशित मिति

२०७३।१२।२७

संशोधन गर्ने ऐन

राजनीतिक दल सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७४                      २०७४।०२।२९

१.केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५            २०७५।११।१९

प्रस्तावना : राजनीतिक दलको गठन, दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धी प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न र राजनीतिक
दलको काम कारबाही तथा आर्थिक व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउनका लागि राजनीतिक दल सम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्थालाई समयानुकूल संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
नेपालकोसंविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको छ ।