नेटवर्किङ्ग तथा वेवसाइटको डिजाइन सफ्टवेयर सम्बन्धी सूची दर्ताको चेकलिष्ट