परिच्छेद–४ सभाको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

परिच्छेद–४ सभाको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

७. सभाको गठनः (१) विश्वविद्यालयमा सर्वोच्च निकायको रूपमा एक सभा रहनेछ ।

(२) सभाको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) कुलपति – अध्यक्ष

(ख) सह–कुलपति – उपाध्यक्ष

(ग) उप–कुलपति – सदस्य

(घ) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (शिक्षा हेर्ने) – सदस्य

(ङ) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग – सदस्य

(च) अन्य विश्वविद्यालयका उप–कुलपतिहरूमध्येबाट दुईजना – सदस्य

(छ) सचिव, शिक्षा मन्त्रालय – सदस्य

(ज) सचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य

(झ) सम्बन्धित विकास क्षेत्रको क्षेत्रीय प्रशासक – सदस्य

(ञ) डीन – सदस्य

(ट) निर्देशक – सदस्य

(ठ) क्याम्पस प्रमुखहरूमध्येबाट दुईजना– सदस्य

(ड) शिक्षकहरूमध्येबाट दुईजना – सदस्य

(ढ) ……………..

(ण) विश्वविद्यालय रहेको विकास क्षेत्र अन्तर्गतका नगरपालिकाका प्रमुखहरूमध्येबाट दुईजना – सदस्य

(त) नेपाल प्राध्यापक संघको केन्द्रीय अध्यक्ष – सदस्य

(थ) सभापति, विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ – सदस्य

(द) विश्वविद्यालय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सभापति – सदस्य – सदस्य

(ध) चन्दादाताहरूमध्येबाट एकजना – सदस्य

(न) शिक्षाप्रेमी तथा समाजसेवीहरूमध्येबाट एकजना – सदस्य – सदस्य

(प) कर्मचारी प्रतिनिधिमध्येबाट एकजना – सदस्य

(फ) रजिष्ट्रार – सदस्य–सचिव

(३) उपदफा (२) बमोजिमका पदेन सदस्यहरू बाहेक अन्य सदस्यहरूको मनोनयन कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा कुलपतिबाट हुनेछ ।

(४) मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ ।

(५) कुनै कारणले मनोनीत सदस्यहरूको पद रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिको लागि उपदफा (३) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी अर्को व्यक्तिलाई मनोनयन गरिनेछ ।

 

८. सभाको बैठकः (१) सभाको बैठक वर्षको कम्तीमा दुई पटक अनिवार्य रूपमा बस्नेछ ।

(२) सभाको बैठक सभाको अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।

(३) सभाको बैठक हुनुभन्दा कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै बैठकमा छलफल हुने विषयको कार्यसूची सहितको सूचना सभाको सदस्य–सचिवले सभाका सबै सदस्यहरूलाई दिनेछ ।

(४) सभामा तत्काल कायम रहेका कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।

(५) सभाको बैठकको अध्यक्षता सभाको अध्यक्षले, निजको अनुपस्थितिमा सभाको उपाध्यक्षले र अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दुवैको अनुपस्थितिमा उप–कुलपतिले गर्नेछ ।

(६) सभाको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।

(७) सभाको बैठकको निर्णय सभाको सदस्य–सचिवले उप–कुलपतिबाट प्रमाणित गराई राख्नेछ ।

(८) सभाको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सभा आपैंmले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

 

९. सभाको काम, कर्तव्य र अधिकारः सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) विश्वविद्यालयको नीति निर्धारण गर्ने,

(ख) विश्वविद्यालय र सो अन्तर्गतका निकायलाई मार्गदर्शन गर्ने,

(ग) विश्वविद्यालयबाट प्रदान गरिने उपाधि निर्धारण गर्ने र त्यस्तो उपाधि प्रदान गर्ने,

(घ) विश्वविद्यालयको दीर्घकालीन योजना, वार्षिक बजेट र कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने,

(ङ) विश्वविद्यालय सम्बन्धी नियम पारित गर्ने,

(च) विश्वविद्यालय अन्तर्गतका निकायको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने र त्यस्ता निकायको कार्यक्रमको मूल्याङ्कन गर्ने,

(छ) विश्वविद्यालयको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने र स्वीकृति दिने,

(ज) आवश्यकता अनुसार विभिन्न समिति, उप–समिति वा कार्य टोलीको गठन गर्ने,

(झ) तोकिए बमोजिम अन्य कामहरू गर्ने ।