निजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्धी सूचना

निजामती सेवा पुरस्कार सम्बन्धी सूचना

नेपाल कानून आयोगको

सूचना
निजामती सेवा दिवस २०७१ को अवसरमा निजामती सेवा पुरस्कार प्रदान गर्ने योजनका लागि यस आयोगबाट सिफारिस हुने कर्मचारीको विवरण २०७१ असार ३२ गते भित्र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुग्ने गरी उपलब्ध गराई दिने ब्यबस्थाका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प.सं.०७०।७१ मितिः२०७१।०३।०२ को पत्रबाट लेखि आएको बमोजिम यस आयोगबाट जम्मा १(एक) जना कर्मचारी सिफारिस गर्न सकिने विद्यमान ब्यवस्था अन्तर्गत रहेर मितिः–२०७१।०३।१३ को सचिवस्तरीय निर्णय अनुसार यस आयोगका शाखा अधिकृत श्री नवीन कुमार जोशीलाई सिफारिस गरिएकोछ । सो सिफारिस उपर यस आयोगमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरुको कुनै प्रतिक्रिया र दावी भए ३ दिन भित्र यस आयोगको प्रशासन महाशाखामा निवेदन सहित दावी पेश गर्नुहुन सूचित गरिन्छ ।