परिच्छेद–३ समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

परिच्छेद–३ समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार

६. समितिको गठन : (१) प्रतिष्ठानको उद्देश्य प्राप्तिको लागि आवश्यक कार्यक्रमहरु सुव्यवस्थित रुपले सञ्चालन गर्न गराउन र प्रतिष्ठानको सम्पूर्ण काम कारवाहीको रेखदेख तथा प्रबन्ध गर्नको लागि एक सञ्चालक समिति गठन हुनेछ ।
(२) यस ऐनमा अन्यत्र अन्य व्यवस्था भएकोमा बाहेक समितिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम र विनियमको अधीनमा रही प्रतिष्ठानलाई भएको सबै अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्नेछ।
(३) समितिमा देहायका सदस्यहरु रहनेछन्ः–
(क) उद्योग मन्त्री वा राज्यमन्त्री – अध्यक्ष
(ख) सचिव, उद्योग मन्त्रालय – सदस्य
(ग) सचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य
(घ) अध्यक्ष, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ – सदस्य
(ङ) अध्यक्ष, घरेलु तथा साना उद्योग संघ – सदस्य
(च) नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको व्यवस्थापन विज्ञ एकजना – सदस्य
(छ) समितिले मनोनित गरेको निजी क्षेत्रका उद्यमीहरु मध्येबाट एकजना – सदस्य
(ज) समितिले मनोनीत गरेको वातावरणविद्एकजना –सदस्य
(झ) कार्यकारी निर्देशक सदस्य–सचिव
(४) मनोनीत सदस्यहरुको पदावधि दुई वर्षको हनेछ र पदावधि समाप्त भएपछि निजहरु पुनः मनोनीत हुन सक्नेछन्।
(५) समितिले आवश्यक देखेमा कुनै स्वदेशी वा विदेशी विशेषज्ञ, सल्लाहकार वा औद्योगिक व्यवसायसंग सम्बन्धित लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

७. समितिको बैठक र निर्णय : (१) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
तर वर्षमा कम्तीमा चार पटक समितिको बैठक बस्नु पर्नेछ ।
(२) समितिको एक तिहाई सदस्यहरुले समितिको बैठकको लागि लिखित माग गरेमा समितिको सदस्य–सचिवले अध्यक्षको स्वीकृति लिई बैठक बोलाउनु पर्नेछ ।
(३) समितिको सदस्य–सचिवले बैठक बस्ने सूचनाको साथमा बैठकमा छलफल हुने विषयहरुको सूची सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(४) बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा सदस्यहरुले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ।
(५) समितिको कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत सदस्यहरु उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।
(६) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।
(७) समितिको निर्णय समितिको सदस्य–सचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ ।
(८) बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति अफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

८. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) नयाँ व्यवसाय सृजना तालीम, उद्यम सक्षमता अभिबृद्धि तालीम, व्यवसाय पहिचान एवं छनौट सम्बन्धी तालीम र व्यावसायिक योजनाका सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी तालीम सञ्चालन गर्ने,
(ख) उत्पादन व्यवस्थापन तथा उत्पादकत्व विकास तालीम, बजार व्यवस्थापन तालीम, लेखा तालीम, कर्मचारी व्यवस्थापन तालीम र उद्यमशील व्यवसाय व्यवस्थापन तालीम सञ्चालन गर्ने,
(ग) प्राविधिक तथा व्यावसायिक सूचना र प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्ने,
(घ) उद्यमशीलता, व्यवस्थापन विकास र प्राविधिक तथा शीप विकास प्रशिक्षक प्रशिक्षण जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने,
(ङ) साना व्यवसाय परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने,

(च) प्रतिष्ठान स्वयंले वा अन्य संस्थाहरुको सहभागिता मार्फत उद्योगसंग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका अनुसन्धान, प्रशिक्षण, अध्ययन, सेमिनार, सर्भेक्षण, प्रदर्शनी, कार्यशाला गोष्ठी आदि सञ्चालन गर्ने,
(छ) औद्योगिक व्यवसाय विकासको लागि आवश्यक पाठ्यक्रम एवं निर्देशिका तयार गर्ने, प्रशिक्षण र प्रशिक्षार्थीहरुको लागि परिणाममूलक कार्यक्रमहरु बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने तथा त्यस्ता कार्यक्रमहरुको प्रभावकारिताको मूल्यांकन र अनुगमन गर्ने,
(ज) औद्योगिक व्यवसाय विकासको लागि नेपाल सरकार वा विदेशी सरकार वा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था, निकाय वा व्यक्तिबाट नगद, जिन्सी वा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउने,
तर विदेशी सरकार वा विदेश स्थित अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था, निकाय वा व्यक्तिबाट नगद, जिन्सी वा अन्य सहयोग लिंदा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
(झ) प्रतिष्ठानको कार्यक्रमहरुमा लक्षित समूहको आर्थिक स्थिति हेरी कार्यक्रमको लागत अनुरुप पूर्ण वा आंशिक रुपमा शुल्क लगाउने, र
(ञ) प्रतिष्ठानको उद्देश्य प्राप्तिको लागि आवश्यक पर्ने अन्य कार्यहरु गर्ने ।