छपाई तथा कम्प्यूटर टाइपिङ्ग कार्य सम्बन्धी सूची दर्ताको चेक लिष्ट