स‌ंघीय-संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४

स‌ंघीय-संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति                                                                                       -२०६४।५।७

संशोधन गर्ने ऐन

१. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२                                                                –   २०७२।११।१३

२. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५       -२०७५।११।१९

३. प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ –          २०७६।०६।२४

सम्वत्२०६४ सालको ऐन नं. १३

संघीय संसद सचिवालयको स्थापना तथा संघीय संसद सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना : संघीय संसदको काम कारबाही सुचारु रुपले सञ्चालन गर्नको लागि संघीय संसद सचिवालयको स्थापना गर्न तथा संघीय संसद सेवाको गठन र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
संघीय संसदले यो ऐन बनाएको छ ।