परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “स‌ंघीय–संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन,
२०६४” रहेको छ ।

(२) यो ऐन तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–

(क) “संविधान” भन्नाले नेपालको नेपालकोसंविधान सम्झनु पर्छ ।

(ख) “सभामुख” भन्नाले व्यवस्थापिका–संसदको सभामुख सम्झनु पर्छ ।

(ग) “उपसभामुख” भन्नाले व्यवस्थापिका–संसदको उपसभामुख सम्झनु पर्छ ।

(घ) “विपक्षी दलको नेता” भन्नाले संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदकोविपक्षी दलको नेता सम्झनु पर्छ ।

(ङ) “सदस्य” भन्नाले व्यवस्थापिका–संसदका सदस्य सम्झनु पर्छ ।

(च) “सचिवालय” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको व्यवस्थापिका–संसद सचिवालय सम्झनु पर्छ ।

(छ) “समिति” भन्नाले दफा ६ बमोजिम गठन भएको सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति सम्झनु पर्छ ।

(ज) “पदाधिकारी” भन्नाले सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, व्यवस्थापिका–संसदका समितिका सभापति, व्यवस्थापिका–संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेता, उपनेता, मुख्य सचेतक, प्रमुख सचेतक, सचिव, सचेतक एवं व्यवस्थापिका संसदको महासचिव र सचिव सम्झनु पर्छ ।

(झ) “व्यवस्थापिका–संसद सेवा” भन्नाले दफा १४ बमोजिम गठन भएको नेपाल व्यवस्थापिका–संसद सेवा सम्झनु पर्छ ।

(ञ) “महासचिव” भन्नाले व्यवस्थापिका–संसदको महासचिव सम्झनु पर्छ ।

(ट) “सचिव” भन्नाले व्यवस्थापिका–संसदको सचिव सम्झनु पर्छ ।

(ठ) “सचिवालय सचिव” भन्नाले सचिवालयको सचिव सम्झनु पर्छ ।

(ड) “बढुवा समिति” भन्नाले दफा २७ बमोजिम गठन गरिएको बढुवा समिति सम्झनु पर्छ ।

(ढ) “कर्मचारी” भन्नाले व्यवस्थापिका–संसद सेवाको पदमा नियुक्त व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

(ण) “मर्यादापालक” भन्नाले मर्यादापालक पदमा नियुक्त व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

(त) “स्थायी पद” भन्नाले निवृत्तभरण पाउने र म्याद नतोकिएको व्यवस्थापिका–संसद सेवाको पद सम्झनु पर्छ ।

(थ) “परिवार” भन्नाले कर्मचारीसँग बस्ने तथा निज आफैले पालनपोषण गर्नु पर्ने पति, पत्नी, छोरा, अविवाहिता छोरी, धर्मपुत्र, अविवाहिता धर्मपुत्री, बाबु, आमा वा सौतेनी आमा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले पुरुष र अविवाहिता महिला कर्मचारीको हकमा निजको बाजे, बज्यै तथा विवाहिता महिला कर्मचारीको हकमा निजको सासू, ससुरा समेतलाई जनाउँछ ।

(द) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।