परिच्छेद–६ सामूहिक लगानी योजना

परिच्छेद–६ सामूहिक लगानी योजना

७१. स्वीकृति नलिई सामूहिक लगानी योजनाको सञ्चालन गर्न नहुनेः (१) कसैले पनि यस ऐन बमोजिम बोर्डबाट स्वीकृति नलिई सामूहिक लगानी योजना सञ्चालन गर्न वा देहाय बमोजिमको कुनै काम गर्न गराउन हुँदैनः–
(क) सामूहिक लगानी योजनामा सहभागी हुन आमन्त्रित गरी कुनै विज्ञापन गर्न वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले त्यस्तो योजनामा सहभागी हुनका लागि कुनै पनि किसिमको जानकारी समावेश गरी प्रस्ताव राख्न,
(ख) सामूहिक लगानी योजनामा सहभागी हुन कसैलाई राय, सल्लाह वा परामर्श दिन ।
(२) उपदफा (१) को उल्लंघन गर्नेले यस ऐन बमोजिमको कसूर गरेको मानिनेछ ।
७२. बोर्डले सामूहिक लगानी योजना सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिनेः (१) योजना व्यवस्थापकले आफूले व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने सामूहिक लगानी योजना सञ्चालन गर्नु अघि त्यस्तो योजना बोर्डमा दर्ता गराई सञ्चालन गर्ने स्वीकृति लिन तोकिए बमोजिमको ढाँचामा तोकिएको विवरण र दस्तुर संलग्न राखी बोर्ड समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएपछि बोर्डले आवश्यक जाँचबुझ गरी उपयुक्त देखिएमा निवेदन प्राप्त गरेको मितिले नब्बे दिनभित्र सामूहिक लगानी योजना दर्ता गरी सञ्चालन गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम सामूहिक लगानी योजना दर्ता गरी सञ्चालन गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्दा कुनै सूचना, विवरण, जानकारी वा कागजात आवश्यक देखिएमा बोर्डले सम्बन्धित योजना व्यवस्थापकसँग त्यस्तो सूचना, विवरण, जानकारी वा कागजात माग गर्न सक्नेछ । यसरी मागिएको सूचना, विवरण, जानकारी वा कागजात प्राप्त नगरेसम्म बोर्डले सामूहिक लगानी योजना सञ्चालन गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्ने छैन ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम सामूहिक लगानी योजना दर्ता गरी सञ्चालन गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्दा बोर्डले सहभागीहरुलाई सहभागिता सम्बन्धी प्रमाणपत्र वा सोको निस्सा दिने गरी स्वीकृति प्रदान गर्नेछ ।
(५) बोर्डले योजना व्यवस्थापकलाई सामूहिक लगानी योजना सञ्चालन गर्न यस दफा बमोजिम स्वीकृति प्रदान गर्दा सामूहिक लगानी योजनाको सञ्चालन र सहभागी प्रमाणपत्र जारी गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक शर्तहरु समेत तोकिदिन सक्नेछ । यसरी तोकिदिएको शर्तहरुमा बोर्डले आवश्यकता अनुसार थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।
७३. सामूहिक लगानी योजनाको सञ्चालनः (१) योजना व्यवस्थापकले सामूहिक लगानी योजना सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले सहभागीहरुको आवश्यकता र हितलाई ध्यानमा राखी तोकिए बमोजिम एउटै वा छुट्टाछुट्टै किसिम र नामबाट सामूहिक लगानी योजना सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम योजना व्यवस्थापकले कुनै योजना सञ्चालन गर्नु अघि डिपोजिटरीसँग तोकिए बमोजिम सम्झौता गर्नु पर्नेछ ।
७४. बोर्डले स्वीकृति रद्द गर्न सक्नेः (१) बोर्डले देहायको अवस्थामा सामूहिक लगानी योजना सञ्चालन गर्न दफा ७२ बमोजिम दिएको स्वीकृति रद्द गर्न सक्नेछः–
(क) सञ्चालनका आवश्यक शर्तहरु सन्तोषजनक ढङ्गबाट पूरा गर्न नसकेमा,
(ख) सहभागीहरुका हितलाई ध्यानमा राख्दा त्यस्तो योजनालाई निरन्तरता दिन उपयुक्त हुने नदेखिएमा,
(ग) योजना व्यवस्थापक र डिपोजिटरीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियमको उल्लंघन गरेमा वा योजनाका सम्बन्धमा बोर्डलाई कुनै झुट्टा विवरण उपलब्ध गराएमा ।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम स्वीकृति रद्द गर्दा बोर्डले त्यस्तो योजनासँग सम्बन्धित व्यवस्थापक, डिपोजिटरी, सञ्चालक वा सम्बन्धित कर्मचारीसँग आवश्यक सोधपूछ गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम योजना सञ्चालन गर्न दिइएको स्वीकृति रद्द गर्दा बोर्डले लगानीकर्ताहरुको लगानी तथा प्रतिफललाई ध्यानमा राखी अन्य कुनै योजना व्यवस्थापकद्वारा सो योजना सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो योजनाको लगानीकर्ताहरुको लगानी तथा प्रतिफल समेत फिर्ता गरी हिसाब राफसाफ गर्न लगाउन सक्नेछ ।
(४) बोर्डको आदेश बमोजिम योजना सञ्चालन बन्द गर्दा तथा हिसाब राफसाफ गर्दा अवलम्बन गर्नु पर्ने कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
७५. सामूहिक लगानी योजना सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाः (१) योजना व्यवस्थापकले सञ्चालन गर्ने सामूहिक लगानी योजनालाई सहभागीहरुको हित अनुकूल सञ्चालन गराउनका लागि गर्नु पर्ने अन्य व्यवस्था र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(२) सामूहिक लगानी योजनाको सञ्चालन सम्बन्धमा नियमावलीमा देहायका व्यवस्थाहरु गरिनेछः–
(क) सामूहिक लगानी योजनाको दर्ता तथा स्वीकृति सम्बन्धी प्रक्रिया तथा शर्तहरुका सम्बन्धमा,
(ख) सामूहिक लगानी योजनाको विधान, योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरीको काम, कर्तव्य र सहभागीहरुको अधिकार तथा दायित्व सम्बन्धमा,
(ग) इकाईको प्रवद्र्धन, बजार व्यवस्थापन तथा वितरण सम्बन्धमा,
(घ) इकाईको निष्काशन तथा छूट सम्बन्धमा,
(ङ) डिपोजिटरी सेवा तथा योजना सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाका सम्बन्धमा,
(च) सामूहिक लगानी योजनाको ऋण तथा सापटी सम्बन्धी व्यवस्थालाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा,
(छ) सामूहिक लगानी योजनासँग सम्बन्धित कारोबार तथा आर्थिक स्थिति स्पष्ट देखिने गरी अभिलेख राख्ने र त्यस्तो लेखा तथा अन्य आवश्यक लेखा र अभिलेखको निरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्थाका सम्बन्धमा,
(ज) सामूहिक लगानी योजनासँग सम्बन्धित आवधिक प्रतिवेदन र त्यस्तो प्रतिवेदन योजनाका सहभागी तथा बोर्ड समक्ष पेश गर्ने सम्बन्धमा,
(झ) खण्ड (ङ) मा उल्लिखित सेवा प्रदान गरे बापत लिनु पर्ने फी, पारिश्रमिक, शुल्क सम्बन्धमा,
(ञ) सामूहिक लगानी योजनाको रकमको लगानी तथा सापटी व्यवस्थापन सम्बन्धमा,
(३) सामूहिक लगानी योजना सञ्चालनका सम्बन्धमा उपदफा (१) मा उल्लिखित व्यवस्थाहरु समावेश गरी नियमावली बनाउँदा सो नियमावलीमा भिन्नाभिन्नै किसिमको सामूहिक लगानी योजनाका लागि भिन्नाभिन्नै व्यवस्थाहरु गर्न सकिनेछ ।