गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४

गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐन, २०६४

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति  २०६४।५।१०

व्यवस्थापिका–संसदले बनाएको २०६४ सालको ऐन न. १५

गैर आवासीय नेपालीका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः गैर आवासीय नेपालीहरुमा नेपालप्रतिको सामिप्यता अभिवृद्धि गरी त्यस्ता व्यक्तिलाई नेपालको सर्वाङ्गिण विकासमा सहभागी गराउन उत्प्रेरित गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको छ ।