Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

सैनिक अस्पताल (व्यवस्था) नियमहरू, २०२३

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति

२०२४।२।८

संशोधन

१. सैनिक अस्पताल (व्यवस्था) (पहिलो संशोधन) नियमहरू, २०२७                                      २०२७।४।१२
२. सैनिक अस्पताल (व्यवस्था) (दोस्रो संशोधन) नियमहरू, २०४३                                         २०४३।४।१३

प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छः–

 

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.