१३. उद्योग वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने

१३. उद्योग वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने

यस ऐन बमोजिम लगानी गर्ने नेपाली मूलको विदेशी नागरिकले नेपाली नागरिक सरह नेपालमा उद्योग वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनेछ ।