अनुसूची दफा १५ संग सम्बन्धित

अनुसूची दफा १५ संग सम्बन्धित

तौलको स्टाण्डर्ड
१. ग्रेन                      ०.००००६४७९९                            किलोग्राम
१. औंस                     ०.०२८३४९५                                किलोग्राम
१. पौण्ड                      ००.४५३५९२४                             किलोग्राम
१. हन्ड्रेडवेट                 ५०.८०२                                    किलोग्राम
१. टन                            १०१६.०५                               किलोग्राम
१. कम्पनी तोला            ०.०११६६३८                           किलोग्राम
१. मोहर तोला                ०.०११०८०६                           किलोग्राम
१. पाउ मोहोर तोला         ०.१९९४५०८                          किलोग्राम
१. धार्नी                            २.३९३४०९६                        किलोग्राम
१. सेर (कम्पनी तोला)         ०.९३३१०                         किलोग्राम
१. मन                                ३७.३२४२                          किलोग्राम
नापको स्टाण्डर्ड
१. इन्च                          ०.०२५४                          मिटर
१. फुट                            ०.३०४८                          मिटर
१.गज                             ०.९१४४                          मिटर
१. माइल                         १६०९.३४४                      मिटर
१. पाथी                            ४.५४५९६                       लिटर