आन्तरिक प्रशासन दिग्दर्शन नियमहरू, २०२८

आन्तरिक प्रशासन दिग्दर्शन नियमहरू, २०२८

आन्तरिक प्रशासन दिग्दर्शन नियमहरू, २०२८
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०२८।८।६

प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ को दफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।

१.१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ ः

(१) यी नियमहरूको नाम “आन्तरिक प्रशासन दिग्दर्शन नियमहरू, २०२८” रहेको छ ।
(२) यो नियमावली नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको मितिदेखि तोकेको सरकारी कार्यालयमा लागू हुनेछ ।
२.२. आन्तरिक प्रशासन दिग्दर्शन लागू हुने ः यो नियमावली लागू भएको कार्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत आन्तरिक प्रशासन दिग्दर्शन बमोजिम काम गर्नु गराउनु पर्छ ।

३.३. खारेजी ः

यो नियमावली लागू भएको सरकारी कार्यालयहरूमा सचिवालय कार्यविधि कार्यान्वित गर्ने नियमहरू, २०१५ लागू हुने छैन ।
मिति २०३२।१।२९ को सूचनाले नेपाल सरकारको मन्त्रालयहरू, सचिवालयहरू र विभागहरूमा २०३२।१।१ देखि लागू हुने गरी तोकेको ।