अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९

अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०५९।३।२४

संशोधनः

१. अन्तःशुल्क (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०५९                                     २०५९।९।२२
२. अन्तःशुल्क (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०६०                                        २०६०।४।१
३. अन्तःशुल्क (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०६१                                         २०६१।४।१
४. अन्तःशुल्क (चौथो संशोधन) नियमावली, २०६२                                        २०६२।४।१
५. अन्तःशुल्क (पाँचौ संशोधन) नियमावली, २०६२                                         २०६२।१०।१
६. अन्तःशुल्क (छैठौं संशोधन) नियमावली, २०६३                                          २०६३।३।२८
७. अन्तःशुल्क (सातौं संशोधन) नियमावली, २०६४                                          २०६४।३।२८
८. अन्तःशुल्क (आठौं संशोधन) नियमावली, २०६४                                           २०६४।६।३
९. अन्तःशुल्क (नवौं संशोधन) नियमावली, २०६५                                           २०६५।६।३
१०. अन्तःशुल्क (दशौं संशोधन) नियमावली, २०६६                                         २०६६।३।२९
११. अन्तःशुल्क (एघारौं संशोधन) नियमावली, २०६७                                       २०६७।८।४
१२. अन्तःशुल्क (बार्‍हौं संशोधन) नियमावली, २०६८                                        २०६८।३।३१
१३. अन्तःशुल्क (तेर्‍हौं संशोधन) नियमावली, २०७०                                         २०७०।३।३०
१४. अन्तःशुल्क (चौधौं संशोधन) नियमावली, २०७१                                        २०७१।३।२९
१५. अन्तःशुल्क (पन्ध्रौं संशोधन) नियमावली, २०७२                                        २०७२।३।२९
१६. अन्तःशुल्क (सोह्रौं संशोधन) नियमावली, २०७३                                         २०७३।६।२०
१७. अन्तःशुल्क (सत्रौं संशोधन) नियमावली, २०७४                                           २०७४।४।१०
अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा २५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ ।